CONTROLOR FINANCIAR

Tipul programului - Perfectionare

Denumirea ocupatiei: Controlor financiar
Codul COR al ocupatiei: 121121
Cod Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania: 40/4940/14.06.2011
Durata totala de pregatire: 40 ore
- pregatire teoretica: 18 ore
- pregatire practica: 22 ore


Cui se adreseaza cursul:
Se adreseaza persoanelor cu atributii de control financiar preventiv propriu precum si persoanelor cu  atributii in implementarea Ordinului 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de management / control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii de acces:
Absolventi studii medii in domeniul economic sau studii superioare in orice domeniu.

La finalul cursului fiecare participant va avea capacitatea sa:
Cunoasca si sa identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul unei organizatii;
Elaboreze proceduri scrise pentru activitatile din cadrul organizatiei (Standardul de Control Intern nr. 17);
Elaboreze registrul riscurilor aferente obiectivilor/activitatilor organizatiei (Standardul de Control Intern nr.11);
Cunoasca si sa inteleaga etapele si modul de derulare a misiunilor de audit intern (Standardul de Control Intern nr. 25);
Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul organizatiei (Standarul de Control Intern nr. 24);
Intocmeasca raportul anual al conducatorului organizatiei asupra sistemului de control int ern/managerial.

Certificare finala:
Certificat de Absolvire insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele dobandite, acreditate de MEN,MMFPSPV, eliberat la absolvire de Autoritatea Nationala pentru Calificari este recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene (trebuie atasata o traducere legalizata).

Obiective de formare:
Organizarea controlului financiar preventiv;
Continutul controlului financiar preventiv;
Procedura de control: controlul financiar preventiv propriu, controlul financiar preventiv delegat;
Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv;
Operatiuni privind gestiunea creditelor si gestiunea fondurilor. Controlul preventiv al operatiunilor. Fazele cheltuielilor bugetare;
Angajamentul juridic si angajamentul bugetar. Controlul preventiv al angajamentelor;
Lichidarea. Ordonantarea. Controlul financiar preventiv al ordonantarii.

Competente dobandite:
Organizarea controlului financiar preventiv;
Efectuarea controlului financiar preventiv asupra altor documente si operatiuni;
Efectuarea controlului financiar preventiv asupra angajamentelor bugetare;
Efectuarea controlului financiar preventiv asupra concesionarii / inchirierii de bunuri apartinand domeniului public;
Efectuarea controlului preventiv asupra proiectelor de angajamente legale;
Elaborarea documentelor specifice controlului financiar preventiv.

Echipamente si materiale didactice:
Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart;
Materiale: suport de curs, caiet de aplicatii, fise de lucru, teste grila.

Pedagogie
Expunere bazata pe suport de curs si slide-uri, cu antrenarea cursantilor la dialog, studii de caz, exercitii practice si simulare audit.

Modalitatea de inscriere:
Completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila organizatiei;
Copie act de identitate participanti CI/BI, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
Copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (studii medii economice sau superioare).