OMFP 946/2005 – Ordinul Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice (inclusiv auditul intern), stabilite de conducere, in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale.
Scopul controlului intern este asigurarea administrarii resurselor unei entitati in mod efi­cient si efi­cace. Controlul intern include structurile organizatorice, metode si proceduri de lucru.

Conform OMFP 946/2005, modi­ficat si completat de OMFP 1389/2006, conducatorii institutiilor publice trebuie sa dispuna masurile necesare, care sa conduca la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial.
Acest lucru presupune elaborarea de programe de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial, constituirea de structuri speciale care sa asigure monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele proprii de control managerial, intocmirea si prezentarea de informari in acest domeniu.

Programul de consultanta oferit de SC MS EXPERTMOB SRL, in vederea dezvoltarii si implementarii sistemului de control intern managerial OMFP 945/2005, presupune parcurgere urmatoarelor etape:

1. Identificarea reglementarilor aplicabile pe toate activitatile entitatii si evaluarea actualului sistem de control intern in acord cu standardele de management/control intern la entitatile publice.
2. Stabilirea directiilor de activitate (functiunilor), si a activitatilor  din cadrul institutiei (se identifica si se numeroteaza toate activitatile entitatii).
3. Elaborarea unei procedurii privind managementul riscurilor (elaborarea se va face avand in vedere cerintelor Standard 11 – Managementul riscurilor, Standard 16 – Semnalarea neregularitatilor si Standard 20 – Gestionarea abaterilor).
4. Identificarea si evaluarea riscurilor specifice pentru activitatilor definite ce decurg din nepunerea in practica a regulilor de management continute in standard.
5. Clasificarea riscurilor definite si stabilirea responsabilitatilor cu privire la riscurile identificate.
6. Elaborarea si aprobarea procedurilor de control intern aferente. Procedurile  se vor elabora  in concordanta cu cerintele exprimate in standardele de management/control intern (Standardul 1... Standardul 25 din OMFP nr.946/2005). Vor fi elaborate proceduri, in mod obligatoriu pentru riscurile ridicate, iar pentru cele clasificate la nivel mediu si  scazut elaborarea procedurilor este optionala, in functie de  apetitul pentru risc al managementului de pe nivelul operational respectiv.
7. Conceperea si definirea instrumentului general de control intern adecvat, necesar a fi implementat.
8. Evaluarea prealabila a sistemului de control intern/managerial proiectat.
9. Elaborarea si aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
10. Elaborarea Programului de pregatire profesionala in domeniul controlului intern/managerial.

Legislatia in vigoare:

• O.M.F.P.  nr.  946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
• O.M.F.P.  nr. 1389/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
• O.G. nr. 119/1999 (republicata), privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
• O.M.F.P.  nr. 1649/2011 privind modificarea si completarea ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
• Legea 234/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului - OG 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventiv, publicat in Monitorul Oficial nr. 0831 din 13 Decembrie 2010.